Zriadenie odborných učební v ZŠ Horné Saliby – Didaktické pomôcky

Dátum zverejnenia: 5.2.2019

Názvy projektu

Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM v Horných Salibách obstaraním odborných učební

Číslo ITMS2014+

302021K118