Výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

- in Úradná tabuľa

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Dĺžka trvania výzvy je 15.10. 2019 do 15.1.2020

 

Výzvu a prílohy nájdete v prílohe nižšie!

Prílohy