Všeobecne záväzné nariadenia

staré VZN 2013 - 2018

+
Dátum zverejnenia: 18.7.2018
VZN obce Horné Saliby o poskytovaní služieb obyvateľom obce

Dátum zverejnenia: 02.01.2017
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 02.01.2017
VZN obce o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

Dátum zverejnenia: 01.06.2016
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Horných Salibách

Dátum zverejnenia: 01.06.2016
VZN obce o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu v Bytových domoch obce

Dátum zverejnenia: 01.01.2016
VZN o vylepovaní volebných plagátov v čase volebnej kampane

Dátum zverejnenia: 01.01.2016
VZN obce o poskytovaní služieb obyvateľom obce

Dátum zverejnenia: 01.01.2016
VZN obce o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Dátum zverejnenia: 01.01.2016
VZN obce o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Horné Saliby

Dátum zverejnenia: 01.01.2016
VZN obce o správnych poplatkoch

Dátum zverejnenia: 01.01.2016
VZN obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Dátum zverejnenia: 01.07.2015
Zásady podávania,preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307 z r. 2014

Dátum zverejnenia: 02.01.2015
VZN obce Horné Saliby o správnych poplatkoch

Dátum zverejnenia: 01.01.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Saliby o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015

Dátum zverejnenia: 05.03.2014
VZN obce o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Dátum zverejnenia: 05.03.2014
VZN obce Horné Saliby o trhovom poriadku a ambulantnom predaji

Dátum zverejnenia: 05.03.2014
Trhový poriadok obce

Dátum zverejnenia: 05.03.2014
VZN obce Horné Saliby o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Horné Saliby č. 007/2014

Dátum zverejnenia: 25.09.2013
VZN o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Horné Saliby č. 007/2013

Dátum zverejnenia: 25.09.2013
VZN obce o vymedzení miest na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 09. novembra 2013

Dátum zverejnenia: 01.10.2011
VZN obce o zásadách hospodárenia s majetkom obce

Dátum zverejnenia: 01.10.2011
VZN o prevádzkovaní verejného pohrebiska obce

Dátum zverejnenia: 12.09.2011
Štatút klubu seniorov

Dátum zverejnenia: 16.07.2010
VZN o podmienkach držania psov

Dátum zverejnenia: 16.07.2010
Štatút obce Horné Saliby

Dátum zverejnenia: 31.03.2005
Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Horných Salibách na ochranu verejného záujmu

Dátum zverejnenia: 30.06.2010
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 30.06.2010
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 29.04.2010
VZN obce k ÚPN obce Horné Saliby

Dátum zverejnenia: 14.04.2010
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

Dátum zverejnenia: 14.04.2010
VZN o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce

Dátum zverejnenia: 14.04.2010
Zásady vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov obce

Dátum zverejnenia: 01.01.2010
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Dátum zverejnenia: 01.01.2010
VZN o živnostenskom podnikaní

Dátum zverejnenia: 01.01.2010
VZN o trhovom poriadku

Dátum zverejnenia: 01.01.2010
Trhový poriadok obce

Dátum zverejnenia: 18.03.2009
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Dátum zverejnenia: 30.01.2009
VZN o podmienkach nájmu bytu postavených s podporou štátu v Bytových domoch č. 6. a 7

Dátum zverejnenia: 12.11.2007
Štatút klubu dôchodcov obce Horné Saliby

Dátum zverejnenia: 06.12.2006
VZN obce o nájomných bytoch

Dátum zverejnenia: 01.01. 2006
VZN o verejnom poriadku obce

Dátum zverejnenia: 01.01.2006
Registratúrny poriadok obce Horné Saliby

Dátum zverejnenia: 16.04.2005
Zriaďovacia listina (štatút) obecnej knižnice v Horných Salibách

Dátum zverejnenia: 01.01.2005
VZN o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Dátum zverejnenia: 16.03.2004
VZN o určení školských obvodov

Dátum zverejnenia: 22.02.2003
Zásady na ochranu majetku obce

Prílohy