Oznámenie – pripomienkové konanie

- in Úradná tabuľa

Oznámenie o vyvesení návrhu úpravy VZN obce o miestnych daniach