Návrh úpravy VZN obce

- in Úradná tabuľa

Návrh úpravy VZN obce o dani z nehnuteľností, o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017