Majetkové priznanie starostu obce

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona komisia obecného zastupiteľstva obce Horné Saliby  – „ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“ zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie na webovom sídle obce Horné Saliby písomné oznámenie starostu obce v pôsobnosti komisie, a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Vzor tlačiva na podávanie „ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“  je v prílohe:

View Fullscreen
View Fullscreen